چاپ
دسته: عمومی

اطلاعات پایه آزمایشگاههای مرکز علمی کاربردی پارت لاستیک

آزمایشگاههای زیر گروه  شیمی

_آزمایشگاه شیمی عمومی

_ازمایشگاه شیمی معدنی

_ازمایشگاه شیمی آلی1

_آزمایشگاه شیمی آلی 2

_آزمایشگاه شیمی فیزیک

_آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

_آزمایشگاه پلیمر

_آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها


آزمایشگاههای  زیر گروه صنایع غذایی

_ازمایشگاه  میکروبیولوژی

_آزمایشگاه بیولوژی

_آزمایشگاه تکنولوژِی فرآوری محصولات خشکبار

_ازمایشگاه شیمی مواد غذایی

_آزمایشگاه بهداشت و ایمکنی مواد غذایی

_آزمایشگاه تغذیه و بهداشت

_آزمایشگاه  ویتامینها و مواد افزودنی


آزمایشگاههای زیر گروه فیزیک

_آزمایشگاه فیزیک عمومی

_آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته


 کارگاه

_کارگاه شیشه

_کارگاه ساخت آمیزه


 مساحت آزمایگاهها

_فضای  کلی  ازمایشگاههای مرکز   تقریبا 620 متر مربع میباشد .  ازمایشگاه ها ی گروه صنعتی  پارت لاستیک   با قابلیت انجام 270 آزمون و مجهز به بیش از 108 دستگاه آزمون و32  نفر  از پرسنل در مقاسع کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی و فیزیک  و مکانیک  به صورت  جانبی در راستای ارائه خدامات آزمایشگاهی به مراکز صنعتی و همچنین مراکز علمی فعال هستند .

_مساحت کارگاهها 120 متر مربع میباشد 

_تعداد 10 مربی  با حداقل تجربه  4سال در مقطع لیسانس ،4 مربی در مقطع کارشناسی ارشد و 1 مربی د رمقطع دکترا در  رشته های شیمی/ صنایع غذایی /فیزیک/ برق در آزمایشگاههای مرکز در حال تدریس میباشند .

_یک نفر تکنسین و یک نفر کمک کارشناس در آزمایشگاهها جهت همکاری و راهنمایی دانشجویان  همیشه حضور دارند

_تعداد  پرسنل ازمایشگاه در  سطح گروه 32 نفر میباشد .